informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o projekcie

Podstawowe informacje

Projekt pn. „Kultura bez barier” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Efektem projektu będzie przygotowanie usystematyzowanego zestawu praktycznych rozwiązań – modelu udostępnienia działalności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnością. Model zostanie przetestowany poprzez wyłonienie w trybie konkursowym około 100 instytucji kultury - beneficjentów grantów - które w sposób usystematyzowany przygotują dostępne wydarzenie kulturalne i zbudują sieć kontaktów zarówno pomiędzy sobą, jak i z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększą własne kompetencje w obszarze dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Po weryfikacji model zostanie przekazany do stosowania przez różnorodne instytucje sektora kultury wraz z opisami dobrych praktyk, praktycznymi wskazówkami służącymi jego wdrożeniu oraz rekomendacjami dotyczącymi warunków niezbędnych do jego długotrwałego stosowania.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2023 r.

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 25 119 600,00 zł, w tym kwota 23 685 270,84 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Etapy realizacji projektu

  1. Wypracowanie nowego ramowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami i opartych na nim szczegółowych zasad rekrutacji grantobiorców we współpracy z partnerem ponadnarodowym: maj – listopad 2021 r.
  2. Przeprowadzenie rekrutacji uczestników pilotażowego wdrożenia modelu: grudzień 2021 r. – kwiecień 2022 r.
  3. Realizacja projektów grantowych – pilotażowe testowanie wdrożenia wypracowanego modelu: maj 2022 r. – maj 2023 r.
  4. Weryfikacja modelu i identyfikacja dobrych praktyk we współpracy z partnerem ponadnarodowym: czerwiec 2023 r. – październik 2023 r.

Planowane wyniki

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących kluczowych wskaźników:

  1. 3 instytucje podejmą współpracę z Partnerem ponadnarodowym w programie;
  2. zostanie udzielonych 100 grantów dla instytucji kultury;
  3. 95 instytucji wdroży nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym;
  4. 200 pracowników instytucji kultury, w wyniku udziału w projekcie, podniesie poziom kompetencji w zakresie dostępności oferty instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami;
  5. zostanie opracowany model zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz zestaw instrukcji i rekomendacji dla instytucji wdrażających opracowane/zaadaptowane rozwiązania (publikacja końcowa).

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zaś partnerami są:

1) Strategiczny partner krajowy - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS).

2) Partner ponadnarodowy - Institut für Bildung und Kultur e.V. (IBK) i działające przy nim Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion (KUBIA) z siedzibą w Niemczech.

3) Pozarządowy partner krajowy - Fundacja Kultury Bez Barier (FKbB) z siedzibą w Warszawie wybrana w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U.  z  2020  r. poz. 818).

MKDNiS - instytucja administracji rządowej, obsługująca ministra właściwego ds. kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. W obszarze kultury koordynuje działania związane z polityką państwa, odpowiada za koordynację i realizację m.in. Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Krajowego Programu Ochrony Zabytków oraz Działań 18 i 25 programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025 i działań z obszaru kultury w Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Odpowiada również za organizację, prowadzenie i współprowadzenie instytucji kultury i sztuki o charakterze narodowym oraz podmiotów edukacji artystycznej i szkolnictwa artystycznego. Sprawuje mecenat państwa w obszarze kultury. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu programów grantowych wspierających rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce, w tym Programów dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (w roku 2020 ogłoszono otwarte nabory wniosków do 32 programów z obszaru kultury), systemu stypendiów w sektorze kultury, sztuki i edukacji kulturalnej. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odpowiada również za wdrażanie programów środków unijnych (m.in. POIiŚ 2014-2020 VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, POIiŚ 2007-2013 XI Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe).

FKbB – Fundacja istniejąca od 2004 r; prowadzi szereg działań w zakresie dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Od 2012 FKbB zrealizowała ponad 30 dużych projektów dostępnościowych. Jest organizacją ekspercką w projekcie OHAS Opening Heritage and Archeological Sites for People with Individual Needs. W ramach OHAS przeprowadziła badania aktualnej sytuacji instytucji kultury w Polsce, wspierała w badaniach i szkoliła partnerów z Włoch, Grecji i Bułgarii. Realizuje projekt Sieć Liderek i Liderów Dostępności, obejmujący sieciowanie koordynatorów dostępności z całej Polski, w ramach którego przeprowadziła badania na temat aktualnej sytuacji koordynatorów dostępności w instytucjach kultury, zorganizowała zjazd szkoleniowy dla wybranej grupy liderek/-ów, a także przeprowadziła serię webinariów z zakresu dostępności. Od 2017 jest organizacją ekspercką w projekcie Małopolska - Kultura wrażliwa, realizowanym we współpracy małopolskich instytucji kultury i Urzędu Marszałkowskiego, który służy podniesieniu dostępności instytucji kultury. FKbB przeszkoliła w ramach tego projektu 600 pracowników instytucji kultury i brała udział w weryfikacji rozwiązań dostępnościowych. FKbB jest od 8 lat organizatorem Festiwalu Kultury bez Barier, największego takiego przedsięwzięcia w Polsce. W ostatniej, 8 edycji uczestniczyło ponad 60 instytucji kultury z 20 miast z całej Polski. Od 2020 jest liderem prowadzącym Akademię Dostępności dla M. St. Warszawy - szkoli 2 tysiące pracowników instytucji samorządowych, w tym instytucji kultury. Opracowuje publikacje dotyczące wdrażania rozwiązań dostępnościowych.

IBK-KUBIA - Centrum Kompetencji w zakresie kreatywnego starzenia się i sztuki włączającej (KUBI) jest innowacyjną na skalę Europy instytucją, powołaną przez Ministra Kultury landu Nadrenia Płn.-Westfalia w 2008 r. Powstało w odpowiedzi na zmiany demograficzne i społeczne w XXI wieku oraz identyfikowany brak systemowych, wielopoziomowych rozwiązań wspierających rozwój metod podnoszących dostępność oferty kulturalnej dla obywateli o szczególnych potrzebach oraz inkluzywnego projektowania działań kulturalnych i artystycznych. Celem KUBI jest budowanie narzędzi i wspieranie instytucji kultury w procesie dostosowywania przestrzeni i form działalności do kluczowego wyzwania dla społeczeństwa integracyjnego w zakresie zapewnienia wszystkim, niezależnie od ograniczeń związanych ze  słyszeniem, widzeniem, rozumieniem, poruszaniem się, możliwości uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. KUBI to przestrzeń aktywności kulturalnej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem z kultury, profesjonalne forum i platforma usługowa dla artystów, animatorów, opiekunów, pracowników IK i władz lokalnych. Zadaniem KUBI jest wspieranie i rozwijanie procesu profesjonalizacji praktyk edukacyjnych związanych z dostępnością kultury dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, promowanie dialogu międzypokoleniowego poprzez sztukę, opracowywanie programów artystycznych dla osób niesamodzielnych, promowaniu uczestnictwa i wolontariatu osób z niepełnosprawnościami w sztuce i kulturze, a także opracowywanie programów międzykulturowych i integracyjnych. Do podstawowych obszarów aktywności KUBI należą realizowane w przestrzeni Centrum statutowe działania kulturalne i artystyczne o profilu włączającym, jak i usługi wsparcia merytorycznego dla instytucji kultury oraz edukacja kadr kultury z zakresu dostępności i inkluzji, a także działania badawcze, prace metodyczne i metodologiczne oraz koordynacja funduszu na rzecz zwiększania dostępności kultury.

Projekt finansowany przez Centrum Projektów Europejskich.

Logotyp kolorowa grafika z napisem Centrum Projektów Europejskich